home Meny close
menu Meny

Gratis retur av elektronisk avfall hos Soundgarden

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar Soundgarden sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. 
RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001.

Elektriske og elektroniske produkter som er merket med overkrysset avfallsbeholder, betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet.
EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men enten leveres tilbake til en forhandler eller et kommunalt mottak.
Alternativt benyttes kommunens innsamlingsordning (for eksempel «rød boks» dersom slik eksisterer).

Ordningen som Soundgarden er en del av gjennom sitt medlemskap i RENAS sørger for at det er gratis for forbrukere å levere fra seg EE-avfall.

Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar Soundgarden butikkene til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. 

Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere
og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk.
Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet.
Returordningen reduserer miljøbelastningen og er et av Soundgarden sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.